ELEKTRIČNE MAŠINE 1

EE304, osnovne akademske studije, III godina,
Studijski program: Elektroenergetika, elektronika i telekomunikacije,
Smer: Elektroenergetika - Energetska elektronika i električne mašine, (2+2)

Nastavnici: 

dr Veran Vasić, vanredni profesor
kancelarija: Blok F, 3.sprat, kabinet 307 
konsultacije: sredom od 08:00-10:00
telefon: 485-2501
e-mail: veranv@uns.ns.ac.yu

Asistenti:

mr Evgenije Adžić, asistent
kancelarija: Blok F, 3.sprat, kabinet 304 
konsultacije: petkom od 12:00-14:00
telefon: 485-2504
e-mail: evgenije@uns.ac.rs


Kratak program predmeta:

Sticanje osnovnih znanja iz oblasti elektromehaničkog pretvaranja energije, električnih mašina, uređaja energetske elektronike i elektromotornih pogona. Rotacione električne mašine, podela i karakteristike. Magnetnopobudne sile, fluksevi, induktivnosti, navojni sačinioci, indukovana elektromotorna sila. Elektromagnetni momenat. Namotaji električnih mašina. Gubici i zagrevanje.Transformatori (magnetno kolo, namotoaji, princip rada, ekvivalentna šema, pad napona, sprege trofaznih transformatora, paralelan rad trofaznih transformatora, regulacioni transformatori, autotransformatori).

Način polaganja ispita:

Organizuje se kolokvijum nakon ispredavanog opšteg dela. Na kolokvijumu se proverava celokupno gradivo (predavanja i vežbe) izlagano do tada iz ovog premeta. Položen kolokvijum vredi trajno. Da bi se stekla pozitivna ocena iz ovog predmeta mora se položiti i deo gradiva iz transformatora a provera je pismena i/ili usmena.

Informacije i literatura za studente:

Materijal i rezultati