ENERGETSKA ELEKTRONIKA 1

EE305 -  Elektroenergetika - osnovne akademske studije,III godina,
Smer: Energetska elektronika i električne mašine i elektroenergetika, (2+2)

Nastavnici: 

dr Vladimir Katić, redovni profesor
kancelarija: Blok F, 3.sprat, kabinet 308 
konsultacije: svaki radni dan od 09:00-10:00
telefon: 485-2051
e-mail: katav@uns.ns.ac.yu

Asistenti:

mr Stevan Grabić, asistent
kancelarija: Blok F, 3.sprat, kabinet 306
konsultacije: ponedeljak, utorak  10:00-11:00,
telefon: 485-2556
e-mail: grabics@uns.ns.ac.yu


Obrazovni cilj:

Cilj predmeta Energetska elektronika 1 je da studenta osposobi da projektuje, konstruiše i primenjuje uređaje za pretvaranje parametara električne energije korišćenjem snažnih elektronskih prekidačkih komponenti i metoda digitalnog upravljanja, odnosno da pored teoretskog izučavanja snažnih poluprovodnika i načina rada svih vrsta pretvarača (AC/DC, DC/DC, DC/AC i AC/AC), student stekne i neophodna praktična iskustva za primenu stečenog znanja u privredi.

Ishodi obrazovanja (stečena znanja):

Nakon savladavanja gradiva iz predmeta Energetska elektronika 1 studenti će biti osposobljeni da razumeju principe i metode rada elektroenergetske konverzije sa snažnim poluprovodnickim komponentama, rešavaju i proračunavaju jednostavna rešenja energetskih pretvarača, kao i da primenjuju komercijalne industrijske energetske pretvarače u elektromotornim pogonima i sličnim aplikacijama. Oni ce moći i da proračunavaju metode zaštite ovih uređaja, kao i da predvide njihove negativne uticaje na mrežu i napajane potrošače.

Sadržaj/struktura predmeta:

Predmet i značaj energetske elektronike. Uvod u energetske pretvarače. Komponente energetske elektronike. Struktura i principi rada. Oblast sigurnog rada. Proračun gubitaka. Ispravljači (AC/DC). Invertori (DC/AC). Naizmenični napajači (AC/AC). Energetski pretvarači i kvalitet električne energije. Pretvarači za kompenzaciju i popravku kvaliteta električne energije. Pobudna kola za prekidačke komponente. Metode upravljanja i regulacije energetskih pretvarača. Primeri primene uređaja energetske elektronike.

Metode izvođenja nastave:

Predavanja teoretskih principa rada snažnih elektronskih komponenti i energetskih elektronskih pretvarača, auditorne vežbe rešavanjem zadataka proračuna energetskih pretvarača i njihovih zaštitnih kola, laboratorijske vežbe u kojima studenti, kroz modularni pristup i samostalni rad dobijaju praktičnu potvrdu teoretskih znanja i stiču neophodna praktična iskustva i sigurnost u radu.

Informacije i literatura za studente::

Materijal i rezultati