ENERGETSKA ELEKTRONIKA 2

EE308 -  Elektroenergetika - osnovne akademske studije, III godina,
Smer: Energetska elektronika i električne mašine i elektroenergetika, (2+2)

Nastavnici: 

dr Vladimir Katić ,redovni profesor
kancelarija: Blok F, 3.sprat, kabinet 308 
konsultacije: svaki radni dan od 09:00-10:00
telefon: 485-2051
e-mail: katav@uns.ns.ac.yu

Asistenti:

mr Stevan Grabić ,asistent
kancelarija: Blok F, 3.sprat, kabinet 306
konsultacije: ponedeljak, utorak  10:00-11:00,
telefon: 485-2556
e-mail: grabics@uns.ns.ac.yu


Obrazovni cilj:

Cilj predmeta Energetska elektronika 2 je da studenta osposobi da projektuje, konstruiše i primenjuje savremene uređaje za stabilno napajanje DC i AC potrošača pretvaranjem parametara električne energije i korišćenjem snažnih elektronskih prekidačkih komponenti. Pored toga cilj je i da se student upozna sa metodama računarskog modelovanja savremenim softverima, kao i da student stekne neophodna praktična iskustva za primenu stečenog znanja u privredi kroz rad u laboratoriji.

Ishodi obrazovanja (stečena znanja):

Savladavanjem gradiva iz predmeta Energetska elektronika 2 studenti će biti osposobljeni da primenjuju principe i metode rada stabilnih izvora napajanja, odnosno DC i AC napajača sa snažnim elektronskim komponentama, modeluju, projektuju, rešavaju i proračunavaju ova kola, kao i da vrše računarske simulacije, te primenjuju komercijalna rešenja u raznim praktičnim aplikacijama.

Sadržaj/struktura predmeta:

Jednosmerni napajači (DC/DC pretvarači). Čoperi - vrste, klasifikacija, način rada, matematički model. Jednosmerni napajaci - osnovni zahtevi, princip rada, vrste. Linearni napajači. Prekidački napajači bez galvanske izolacije - pojam i klasifikacija. Spuštac napona (Buck pretvarač). Podizač napona (Boost pretvarač). Spuštač/podizač napona (Buck/Boost pretvarač). Ćukov pretvarač. Prekidački napajači sa galvanskom izolacijom - pojam i klasifikacija. Jednokvadrantni napajači – flyback i forward napajač. Dvokvadrantni napajači - push-pull, polumosni i mosni napajač. Metode modelovanja energetskih pretvarača. Modelovanje prekidačkih napajača usrednjavanjem u prostoru stanja. Metode upravljanja i regulacije energetskih pretvarača. Primeri primene uređaja energetske elektronike.

Metode izvođenja nastave:

Metod izvođenja nastave je teorijski pristup kroz izlaganje principa rada sistema DC i AC napajača, rešavanjem problema proračuna rada ovih pretvarača, te praktičan rad i merenja u laboratoriji kroz set laboratorijskih vežbi.

Informacije i literatura za studente:

Materijal i rezultati