ELEKTROMOTORNI POGONI

EE418, osnovne akademske studije, IV godina,
Studijski program: Elektroenergetika, elektronika i telekomunikacije,
Smer: Elektroenergetika - Energetska elektronika i električne mašine, (2+2)

Nastavnici: 

dr Borislav Jeftenić, vanredni profesor
kancelarija: 77, ETF, Beograd
konsultacije: po dogovoru
telefon: 011/3218-339
e-mail: jeftenic@etf.rs

Asistenti:

mr Dejan Reljić, asistent
kancelarija: Blok F, 3. sprat, kabinet 305 
konsultacije: sredom od 15:00-16:00
telefon: 021/485-2503
e-mail: reljic@uns.ac.rs


 

Kratak program predmeta:

Uvod. Predmet i značaj elektromotornih pogona. Statička i dinamička stanja. Izbor električnog motora s obzirom na uslove u pogonu. Karakteristike pogona sa motorima jednosmerne struje. Motori sa nezavisnom pobudom. Matematički model, statičke karakteristike, ekvivalentna šema. Električno kočenje. Načini regulacije brzine i opsezi primene. Promena fluksa i napona napajanja. Primena rednog motora u električnoj vuči. Karakteristike, promena brzine obrtanja i kočenje. Karakteristike pogona sa asinhronim i sinhronim motorima. Asinhroni motor napajan iz mreže, jednačine motora, linearizacija i uprošćenja. Uticaj promene napona. Uticaj promene parametara. Električno kočenje. Strujno napajanje asinhronog motora. Statičke karakteristike. Primena invertora u elektromornim pogonima.

Način polaganja ispita:

Ispit se polaže nakon odslušanog predmeta. Polaže se deo sa zadacima i/ili teorijski deo. Ispit traje 2 sata.  

Informacije i literatura za studente:

Materijal i rezultati