Modelovanje električnih mašina

EE520, diplomske akademske studije,
 Studijski program Elektroenergetika, elektronika i telekomunikacije,
Smer: Elektroenergetika (IV godina), Energetska elektronika i električne mašine (V godina)

Nastavnici: 

dr Veran Vasić,van. prof.
kancelarija: Blok F, 3.sprat, kabinet 307 
konsultacije: sreda 08:00-10:00
telefon: 021/485-2501
e-mail: veranv@uns.ns.ac.yu

Asistenti:

mr Boris Dumnić, asistent
kancelarija: Blok F, 3.sprat, kabinet 305
konsultacije: sreda 10:00-12:00,
telefon: 021/485-2503
e-mail: dumnic@uns.ns.ac.yu


 

Kratak program predmeta:

Osnove teorije električnih mašina: Opšti matematički model mašine, Mašina kao dinamički sistem, Opšta šema transformacija, Predstave električnih mašina, Parkove jednačine, Transformacije. Ekvivalentne šeme: Opšta ekvivalentna šema mašine, Ekvivalentna šema mašine sa cilindričnim rotorom, Energetski tokovi u ekvivalentnim šemama. Polifazorski dijagrami: Polifazni sistem, Obrtno polje, Nesinusno napajanje i nesimetrije, Potpuni dijagrami mašine. Mašina kao dinamički sistem: Opšte jednačine stanja električne mašine, Jednačine stanja dvonamotajne mašine, Jednačine stanja sa jednostranom isturenošću, Prenosne funkcije električnih mašina. Prelazni procesi u električnim mašinama:Transformatori, Jednosmerne mašine, Asinhrone mašine, Sinhrone mašine. Simulacija prelaznih procesa primenom računara: Jedinični sistem, Simulacija integracijom jednačina stanja, Simulacija putem razrađene blok šeme.

Način polaganja ispita:

Oblici izvodjenja nastave su: predavanja, auditorne vežbe, računarske vežbe i konsultacije.
Ispit se sastoji od praktičnog dela ispita – uradjene računarske vežbe i odbranjen projekat i teorijskog dela ispita.

Materijal za polaganje ispita:

Opšta teorija električnih mašina, V. Vučković, Nauka, 1992, Beograd.
Electric Drives, I.Boldea, S.A.Nasar, CRC Press, 2006, New York
Analysis of Electric Machinery and Drive Systems, P. Krause, O.Wasynczuk, S.Sudhoff, IEEE Press, 2001, NJ

Informacije i literatura za studente:

Materijal i rezultati