REGULACIJA ELEKTROMOTORNIH POGONA

EE427, osnovne akademske studije, IV godina,
Studijski program: Elektroenergetika, elektronika i telekomunikacije,
Smer: Elektroenergetika - Energetska elektronika i električne mašine, (2+2)

Nastavnici: 

dr Borislav Jeftenić, vanredni profesor
kancelarija: 77, ETF, Beograd
konsultacije: po dogovoru
telefon: 011/3218-339
e-mail: jeftenic@etf.rs

Asistenti:

mr Dejan Reljić, asistent
kancelarija: Blok F, 3. sprat, kabinet 305 
konsultacije: sredom od 15:00-16:00
telefon: 021/485-2503
e-mail: reljic@uns.ac.rs


 

Kratak program predmeta:

Uvod. Regulisani elektromotorni pogon. Osnovne regulacione strukture. Strukture regulatora, regulatori P, PI, PID tipa. Načini regulisanja struje, momenta, brzine i pozicije. Kaskadna struktura regulacionog sistema. Kriterijumi za ocenu kvaliteta regulacionog sistema. Prenosne funkcije pojedinih elemenata elektromotornog pogona. Sinteza regulatora za objekte regulacije I i II reda. Dinamičke  karakteristike pogona i kvalitet regulacionog sistema. Realizacija regulacione strukture pomoću analognih i digitalnih elektronskih kola. Izvedbe regulisanog pogona napajanog pretvaračima energetske elektronike. Sinteza regulacionog sistema za motor jednosmerne struje. Sinteza regulacione strukture u slučaju U/f i strujnog upravljanja asinhronim motorom. Primena vektorskog upravljanja na asinhroni motor, sinteza regulacione strukture. Uticaj promene parametara motora na performanse vektorski regulisanog pogona. Sinhroni motori u elektromotornom pogonu.

Način polaganja ispita:

Ispit se polaže nakon odslušanog predmeta. Polaže se deo sa zadacima i/ili teorijski deo. Ispit traje 2 sata.  

Informacije i literatura za studente:

Materijal i rezultati