UPRAVLJANJE ENERGETSKIM PRETVARACIMA

EE425 -  Elektroenergetika - osnovne akademske studije, IV godina,
Smer: Energetska elektronika i električne mašine (3+3)

Nastavnici: 

dr Vladimir Katić, redovni profesor
kancelarija: Blok F, 3.sprat, kabinet 308 
konsultacije: svaki radni dan od 10:00-09:00
telefon: 485-2051
e-mail: katav@uns.ns.ac.yu

Asistenti:

mr Stevan Grabić, asistent
kancelarija: Blok F, 3.sprat, kabinet 306
konsultacije: ponedeljak, utorak  10:00-11:00
telefon: 485-2556
e-mail: grabics@uns.ns.ac.yu


Obrazovni cilj:

Osnovni cilj predmeta je sticanje znanja o tehnikama upravljanja prevaračima energetske elektronike, analizi svih elemenata u regulacionoj strukturi uređaja, njihovom modelovanju, proračunu parametara regulatora, simulaciji rada uređaja i konačno unošenju i podešavanju parametara u realan sistem i proveri ostvarenih rezultata. Cilj je i objedinjavanje ovih elemenata u konkretan sistem energetskog elektronskog pretvarača za primenu u elektromotornim pogonima, ali i drugde.

Ishodi obrazovanja (stečena znanja):

Studenti se osposobljavaju za poznavanje načina upravljanja pretvarača energetske elektronike, načina analize sistema upravljanja, poznavanje metoda i alata za modelovanja pretvarača i dobijaju sposobnost merenja veličina na konkretnim uređajima i provere njihovih performansi, te primene takvih ureðaja u savremenim elektromotornim pogonima.

Sadržaj/struktura predmeta:

Uvod. Osnovne komponente upravljačko - regulacionih kola. Senzori i prilagodna kola. Principi rada i izbor regulacionih kola. Struktura i programska realizacija digitalnog regulacionog kola. Upravljanje u elektromotornim pogonima - principi, metode, hardver. Upravljacko - regulaciona kola za fazno regulisane pretvarace. Principi, vrste i klasifikacija tehnika impulsno-širinske modulacije (PWM). Upravljacko - regulaciona kola za energetske pretvarace sa PWM upravljanjem (PWM coper, PWM invertor). Modulacija prostornog vektora. Upravljanje invertorom u pogonu sa električnom mašinom i invertorom vezanog na elektricnu mrežu. U/F, Skalarno, vektorsko upravljanje. Upravljanje naizmeničnim pretvaračima.

Metode izvođenja nastave:

Predmet se izvodi predstavljanjem teoretskih principa rada i projektovanja na predavanjima, kroz praktičan rad u laboratoriji i samostalan rad na izradi zadatog projekta.

Materijal za polaganje ispita:
 
1. Vladimir Katić: Upravljanje pretvaračima - skripta, Fakultet tehnickih nauka, Novi Sad

2. Friedrich Frohr: Electronic Control Engineering Made Easy - An Introduction for Beginners; Siemens Aktiengesellschaft

3. Milić Stojić: Digitalni sistemi upravljanja; Akademska misao, Elektrotehnički fakultet u Beogradu

Informacije i literatura za studente:

Materijal i rezultati