Metode regulacije energetskih pretvarača sa mikrokontrolera (master)

EE540, diplomske akademske studije, V godina,
Studijski program Elektroenergetika, elektronika i telekomunikacije,
Smer: Elektroenergetika - Energetska elektronika i električne mašine, (3+2)

Nastavnici:

dr Darko Marcetic, docent
kancelarija: Blok F, 3.sprat, kabinet 304 
konsultacije: ponedeljak od 12:00 -
telefon: 485-2504
e-mail: darko.marcetic@uns.ac.rs

Asistenti:

mr Vlado Porobic, asistent
kancelarija: TMD, 1.sprat, kabinet XX
konsultacije: utorak 10:00-12:00
telefon: 485-2507
e-mail: poroba@uns.ac.rs


Obrazovni cilj:

Dalje upoznavanje studenta akademskih studija sa multidisciplinarnom oblasti digitalnog upravljanja elektromotornim pogonima: prezentovati savremene mikrokontrolere i digitalne signal procesore, razjasniti osnovne strukture upravljanja, diskutovati probleme koji mogu nastati pri prektičnoj implementaciji dig. pogona, ukazati na savremene trendove u razvoju.

Student nakon odslusanog teorijskog dela, i odslušanih pokaznih laboratorijskih vezbi dobija jasan uvid u aktualne probleme eksploatacije digitalnih pogona. Student takodje dobija jasnu informaciju o trenutnim trendovima u razvoju mikrokontrolera namenjenih upravljanju pogonima kao i samih digitalno upravljanih elektricnih pogona.


Kratak program predmeta:

1) Savremeni mikrokontroleri (uC) i digitalni signal procesori (DSP) u okviru digitalno kontrolisanog pogona: (Texas Instruments DSP TMS320F2812 ili Freescale DSP 56F8013). Periferne jedinice: A/D i D/A konvertori, brojaci, U/f konvertori, PWM jedinica. 2) Upravljacke strukture 2a) Pogon asinhronog motora (AM) u otvorenoj petlji , 2b) pogon AM sa indirektnim vektorskim upravljanjem (IFOC), 2c) pogon AM sa direktnim vektorskim upravljanjem (DFOC), 2d) pogon sinhronog servomotora (SM) sa permanentnim magnetima, 2e) pogon SR motora. 3). Energetski pretvarac kao aktuator pogona. Impulsno širinska modulacija (PWM), Six-step modulacija, Sinusoidalna modulacija sa trougaonim i testerastim nosiocem,.Space vector modulacija. 4. Digitalna regulacija statorske struje kod AM i SM: 4.1 Strujni senzori i problem merenja struje. 4.2 Sinteza strujnog regulatora,
kriterijumi za odredjivanje strukture i podešavanje parametara. 5) Digitalna implementacija upravljanja zasnovana na orijentaciji polja/vektorskom upravljanju Prakticni aspekti primene DFOC i IFOC. Uticaj magnetnog zasicenja i promene rotorske vremenske konstante kod IFOC strukture. Uticaj promene statorske otpornosti kod DFOC. 6.) Digitalno kontrolisani pogon kao servomotor za primene u oblasti alatnih mašina, manipulatora i robota. Sinteza digitalnog pozicionog regulatora sa podredjenom brzinskom petljom i petljom 7. Primer implementacije digitalnog servomehanizma sa AM i SM i identifikacijom relevantnih parametara.

Način polaganja ispita:

Obavezne vežbe, prolazna ocena. Zatim dva kolokvijuma iz teorije i usmeni. Ili pismeni i usmeni.

Materijal za polaganje ispita:

Darko Marčetić, " Mikroprocesorsko upravljanje energetskim pretvaračima ", FTN Izdavaštvo, Novi Sad, 2012

MREPuC-skripta (ne štampati sve, samo prvih 16 strana je završeno)

Dodatni grafici za knjigu MUEP AC.pdf

Studenti master studija moraju da objave jedan rad nakon izrade teze, verovatno u FTN zborniku. Da bi oni to naučili, na katedri je dogovoreno da svaki predmetni nastavnik kao literaturu priloži barem jedan rad na konferenciji ili za FTN zbornik. Ovde možete preuzeti rad koji je upravo nastao tokom pripreme ovoga predmeta, objavljen prvo na INDEL konferenciji (nije obavezno da bude konferencija), i u FTN Zborniku .

Materijal za vežbe

MREPuC-vezbe-1

Informacije i literatura za studente:

Materijal i rezultati